ALGEMENE VOORWAARDEN BOVAG TANKSTATIONS

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten,
waaronder ook overeenkomsten ter zake de verkoop van zaken, levering van diensten of terbeschikkingstelling van zaken, gesloten tussen leden van BOVAG Tankstations en afnemers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien dit door de ondernemer schriftelijk is bevestigd.

Artikel 1 – Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand indien er sprake is van een aanbod en aanvaarding tussen de ondernemer en afnemer, waarbij de afnemer zaken afneemt of gebruik maakt van dienstverlening of zaken, die door de ondernemer worden aangeboden.

Artikel 2 – Betaling

  1. De schulden van de afnemer aan de ondernemer zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden direct bij aflevering van de zaken of na het verrichten van diensten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening middels een debitcard of creditcard. De afnemer dient er voor in te staan dat hij over afdoende saldo beschikt.Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is de afnemer verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te stellen voor betaling van het verschuldigde bedrag.
    De ondernemer is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot betaling per creditcard van de afnemer te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk.
  2. Indien desondanks niet contant wordt betaald bij aflevering van zaken of na het verrichten van diensten en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, geldt een betalingstermijn van één maand. De consument dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de ondernemer na het verstrijken van die datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen.

3. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan (wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

Artikel 3 -toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de rechtsverhouding tussen de ondernemer en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Versie februari 2014